این روزا...

این روزا خوشحالم

دستتو میگیرم

تو به من میخندی

مــــــــن بــــــــــــــــراتــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــمـــــــــیـــــــــرم

/ 0 نظر / 19 بازدید