خدایا

 

خدایـــــــا


اهـــــــل معاملـــــه هستی؟


من جهنـــــــمت راندیده بازندگـــــــیم عوض میکنم!


توکــــه زندگــــــی مرا دیده ای..


نتــــرس ضرر نمیکــــــــــنی..
/ 1 نظر / 32 بازدید