کمی زندگی...

برای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

همــــــــین از تـــ ـ ـــ ـ ـ و گفتــــــــنــــــــــــهاست

 

                                                زنـــــــــــدگـــــی...

   دلنوشت:
  

   خدا تورا که می افرید حواسش پرت آرزوهـــــــــــــــای من بود

                        شـــدی همـــــــان آرزوی من

/ 2 نظر / 29 بازدید

همــــــــین از تـــ ـ ـــ ـ ـ و گفتــــــــنــــــــــــهاست[گل]

همــــــــین از تـــ ـ ـــ ـ ـ و گفتــــــــنــــــــــــهاست............آرزو